image/svg+xml
מחשבת
הנתונים שלך - בדרך שלך

פרוייקט: ShivtiBase

פרטי הפרוייקט

שבתי-בייס הינה תוכנה לניהול מערך דיחויים ומסמכים לאנשים ולמוסדות

  • כללי: התכנה קוראת נתונים מקבצים ומארגנת אותם בבסיס הנתונים, מציגה אותם בצורה מאורגנת וממוינת.
  • אנשים: ניתן לנהל את המידע על אנשים, וכן לסווגם על פי קבוצות.
  • ביצוע פעולה: ביצוע פעולות לוגיות שונות על הדפסת הדיחויים, בצועי בדיקות על מסמכים שהודפסו ועוד.
  • קבוצות: בשבתי-בייס מלבד לוגיקה שנעשית על נתונים כדי לסווג לקבוצות ניתן ליצור קבוצות באופן עצמי ולהוסיף אנשים לקבוצה זו או אחרת או להסיר, הצגת הנתונים יכולה להתבצע לפי קבוצה מסוימת.
  • מהירות: גישות מהירות וחכמות לבסיס הנתונים, יחד עם ביצוע משימות הפועלות ברקע דבר הגורם להאצת התכנית.
  • מסמכים: הצגת כל המסמכים בתכנה.
  • תיקים: ניהול תיק עבור איש כולל מסמכים ומעקב עבור כל ההסטוריה שלו.
פותח על ידיMachshevet.com