image/svg+xml
מחשבת
הנתונים שלך - בדרך שלך

פרוייקט: ProGemach

פרטי הפרוייקט

כרטיס איש:

  • אפשר לראות פרטים אישיים.
  • פלוס כל יתרות ההלואות שלו. גם הערבויות והפקדונות שלו.
  • כמו כן יש פירוט של כל התשלומים של אותו בן אדם וגם פירוט של כל השיחות שהוא ביצע למרכזיה עם מעקב הקשות...

מרכזיה:

  • שליטה מלאה במלל ההקראה.
  • ממשק נוח להוספה והזזה בלתי מוגבלת של צעדים.
  • ממשק נוח להזנת מללים קבועים כמו "אחר כך הקישו סולמית" וכדומה

שונות

  • ייבוא נתונים ממערכות חיצוניות

פותחה על ידיMachshevet.com